القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 110. Treatment and Care of the Wounded, Sick and Shipwrecked
In 1991, in a document entitled “Examples of violations of the rules of international law committed by the so-called armed forces of Slovenia”, the Ministry of Defence of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia included the following example:
It was quite normal to prevent assistance to be provided to the wounded YPA [Yugoslav People’s Army] soldiers … Civilian hospitals and clinics have refused to provide medical assistance to the wounded and sick soldiers and their dependants. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Ministry of Defence, Examples of violations of the rules of international law committed by the so-called armed forces of Slovenia, 10 July 1991, § 3(i)–(ii); see also Secretariat of the Federal Executive Council, Press Release, Statement by Lieutenant-General Marko Negovanovic, Belgrade, 2 July 1991.
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) states: “Only urgent medical reasons shall determine priority of treatment among the wounded and sick.” 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, Article 162.
(emphasis added)