القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) states:
The armed forces are an instrument of force and [may be] the direct object of attack. It is permitted to kill, wound or disable their members in combat, except where they surrender or when due to wounds or sickness they are disabled for combat. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 49.
The manual further specifies: “It is permitted to directly attack only members of the armed forces and other persons – only if they directly participate in military operations.” 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 67.
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) states: “The civilian population may not be the direct object of military operations.” 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 67(1); see also § 53.
Under the Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Penal Code (1976), as amended in 2001, it is a war crime to commit or order the commission of “an attack on the civilian population … [or] individual civilians”. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Penal Code, 1976, as amended in 2001, Article 142(1).